Muzika erdvėje’23: atviras kvietimas menininkams

Skelbiame atvirą kvietimą kompozitoriams, garso ir kitų sričių menininkams teikti idėjas / kūrinius, kurie būtų pristatyti šių metų festivalio programoje.

Scroll down or press here for the English version

MUZIKA ERDVĖJE ’23
2023 rugsėjo 6–10 d. | Vilnius

Šių metų tema

Užribiai: koordinatės nežinomos (formuluotė dar gali keistis)

Festivalio tema kviečia analizuoti Vilniaus visuomenės ir viešo gyvenimo paribiuose ar užribiuose liekančias vietoves, bendruomenes ar procesus. Ši tema užbaigia festivalio sostinės jubiliejui skirtų temų ciklą. 2022-ųjų programa siūlė į miestą pažvelgti, apskritai, kaip į archetipą. 2023 m. gegužę–liepą specialus Vilniaus 700 m. sukakčiai skirtas renginių ciklas “Muzika Vilniui” subūrė vienus ryšiausių pasaulio kompozitorių, pavyzdžiui, Michael Gordon, Heiner Goebbels ar Agata Zubel, sukurti naujus kūrinius pasirinktoms miesto erdvėms. Kūriniai išryškino svarbiausias ir populiariausias, reprezentacines bei intriguojančias Vilniaus miesto vietas ir kontekstus.

Todėl užbaigdami jubiliejinę temų seriją šį kartą norime dėmesį atkreipti į “nefasadines”, kartais neatrastas ar pamirštas, kartais – norimas užmiršti miesto paradigmas. Tai gali būti ne tik apleisti pastatai ar mikrorajonai, tačiau ir tam tikros visuomenės grupės ar lokalios bendruomenės bei miesto problemos ir procesai, kurie interciškai lieka ar apdairiai paliekami už viešų diskusijų, politinių sprendimų ir socialinės pažangos ribos. Kompozitoriai gali laisvai ir atvirai interpretuoti temą, išryškindami jiems aktualius aspektus, objektus ir klausimus.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse dalyvauti gali kompozitoriai, garso menininkai ir kitų sričių profesionalūs kūrėjai, dirbantys su garso medija, arba auštųjų ir aukštesniųjų mokyklų meno programų studentai iš bet kurios šalies. Prioritetas teikiamas jauniesiems menininkams iki 30 metų (imtinai). 

Dalyvavimo sąlygos, reikalavimai idėjoms / kūriniams

 • Forma – neribojama, tačiau prioritetas teikiamas muzikos / garso instaliacijai.
 • Pagrindinė kūrinio medija privalo būti garsas / muzika, tačiau kūrinys gali apimti ir kitas meno sritis.
 • Idėja / kūrinys turi atitikti įvietinto meno principus (t.y. kuriamas / adaptuotas konkrečiai vietai, atsižvelgiant į erdvės urbanistinius, architektūrinius, akustinius, sociokultūrinius ir (arba) kitus kontekstus) bei atliepti šių metų festivalio temą.
 • Kūrinys gali būti naujas arba sukurtas anksčiau, tačiau tokiu atveju privalo būti įvietintas ir adaptuotas festivalio temai.
 • Kūrinio įgyvendinimui skiriama suma – 1400 Eur. Į šią sumą turi būti įskaičiuotos visos su kūrinio sukūrinimu, atlikimu ir / ar eksponavimu susijusios išlaidos, išskyrus – jeigu reikalingas – bazinis stereo įgarsinimo komplektas (parūpina festivalis). Iš šios sumos taip pat gali būti dengiamas honoraras(-ai) kūrinio autoriui(-iams), atlikėjams ir kt.

Terminai

Paraiškų laukiame iki: 2023 m. rugpjūčio 4 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku: GMT+3)

Konkurso rezultatų paskelbimas: iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. (imtinai)
Kūrinys turi būti įgyvendintas festivalio metu 2023 m. rugsėjo 6–10 d.

Kitos nuostatos

 • Pildant paraišką būtina pridėti detalų idėjos / kūrinio aprašymą (PDF iki 5 MB) ir autoriaus / kūrybinės grupės laisvos formos kūrybinės veiklos aprašymą (PDF iki 5 MB).
 • Su atrinktų idėjų / kūrinių autoriais bus sudaryta Autorinės licencinės sutartys.
 • Festivalio rengėjai turi teisę pateiktus kūrinius viešai atlikti / eksponuoti, publikuoti pateiktų kūrinių natas (jeigu yra), reprodukuoti kūrinių įrašus, skelbti pateiktų kūrinių autorius, jų nuotraukas bei biografijas.

Jeigu turite klausimų, susisiekite: media@muzikaerdveje.lt arba +37065633768

English version

Open Call for Music Ideas/Works is intended for Lithuanian and foreign composers, sound and interdisciplinary artists, as well as creative teams.

Site-Specific Music Festival
MUZIKA ERDVĖJE ’23
September 6–10, 2023 | Vilnius

Topic for this year

Margins: Coordinates Unknown

The festival theme invites an analysis of places, communities, or processes that remain on the outskirts or margins of Vilnius society and public life. This program will conclude the cycle of topics dedicated to 700th anniversary of Vilnius City. In 2022, festival program offered a general perspective on the city as an archetype. In May to July of 2023, the special event series “Music for Vilnius” dedicated to Vilnius’ anniversary brought together some of the world’s most prominent composers as Michael Gordon, Heiner Goebbels, Agata Zubel among others to create new works for selected locations in the city. These compositions highlighted the most significant, popular, representative, or intriguing locations and contexts in Vilnius.

Therefore, as we conclude the jubilee series, we now wish to draw attention to “non-façade” paradigms of Vilnius – sometimes undiscovered or forgotten, occasionally intentionally overlooked. These may include not only abandoned buildings or neighborhoods but also certain societal groups or local communities, along with urban issues and processes that remain interstitially or cautiously outside public discussions, political decisions, and the threshold of social progress. Composers are free to interpret the theme openly.

Who can participate?

Composers, sound artists, and professional artists from other fields working with sound media, as well as students from higher art education programs from any country, can participate in the competition. Priority is given to young artists under 30 years old.

Conditions and requirements for ideas/works

 • Form – unlimited, but priority is given to music/sound installations. The main medium of the composition must be sound/music, but the work can also encompass other art forms.
 • The idea/work must adhere to the principles of site-specific art (i.e., created/adapted for a specific location, considering the spatial, urban, architectural, acoustic, sociocultural, and/or other contexts) and reflect this year’s festival theme.
 • The work can be new or created previously, but in the latter case, it must be site-specific and adapted to the festival theme.
 • A budget of EUR 1400 is allocated for the realization of the work. This amount should cover all expenses related to the creation, performance, and/or exhibition of the work, except for the basic stereo sound system (provided by the festival) if needed. The budget may also cover fees for the author(s) of the work, performers, and others.

Deadlines

Deadline for applications: August 4, 2023, 23:59 (Lithuanian time: GMT+3)

Announcement of competition results: August 7, 2023
The work must be realized during the festival, September 6-10, 2023

Other provisions

 • When completing the application, it is necessary to attach a detailed description of the idea/work (PDF up to 5 MB) and a free-form description of the author/creative group’s artistic activities (PDF up to 5 MB).
 • Author Licensing Agreements will be signed with the authors of selected ideas/works.
 • The festival organizers have the right to publicly perform/exhibit the submitted works, publish the scores of the submitted works (if applicable), reproduce recordings of the works, and publish the authors of the submitted works, their photographs, and biographies.

If you have any questions, do not hesitate to contact: media@muzikaerdveje.lt or +37065633768

Muzika erdvėje’23: atviras kvietimas menininkams
Į viršų